Všeobecné obchodní podmínky

dále jen VOP pro uživatele služeb a produktů poskytovaných prostřednictvím těchto stránek.

Tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují právní informace a podmínky pro objednávku, užití a zakoupení služeb a produktů prostřednictvím webu www.petrabenko.cz poskytovatelky:

Mgr. Petra BENKO

místo podnikání Táborská 1873, 393 01 Pelhřimov

IČO 08269921

email: info@petrabenko.cz

tel. +420 774 974 852

(dále jen „Poskytovatelka“)

 

1. Obecná ustanovení

Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, v souvislosti s objednáním a využitím služeb a produktů, mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které jsou prezentovány prostřednictvím webu www.petrabenko.cz (dále také jen "web" a/nebo "služby Poskytovatelky").

Uzavření smlouvy o poskytování služeb (dále také "smluvní vztah" nebo "smlouva") mezi Poskytovatelkou a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelkou zaslána zákazníkovi na jeho emailovou adresu, nedomluví-li se smluvní strany na jiném způsobu akceptace objednávky. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné.

Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
Pokud zákazník uvede v objednávce své IČO a fakturační údaje a zamýšlí využít produkty a služby v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele. Pokud zákazník neuvede v objednávce IČO a fakturační údaje, bude na něj v rámci
smluvního vztahu pohlíženo jako na spotřebitele a uplatní se dále také ujednání stanovená zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby jí prezentované nemusí být vždy dostupné.

 

2. Objednávka a uzavření smlouvy

 Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis nabízených produktůa služeb včetně uvedení cen jednotlivých produktů a služeb.

Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní Poskytovatelky. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

Objednávku odešle zákazník Poskytovatelce kliknutím na příslušnou volbu v rozhraní stránky. Poskytovatelka v co nejkratší možné době po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou formou emailu zaslaného na adresu elektronické pošty zákazníka.

Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky či tyto obchodní podmínky.

V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny před sjednaným termínem plnění služeb, popř. poskytnutím předmětů, které jsou předmětem smlouvy, smlouva se od počátku ruší. V případě, že termín plnění nebyl dosud sjednán a ze strany zákazníka nedojde k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší. V případě, že zákazník uhradil cenu za službu či produkt částečně, a neuhradí zbytek ceny, aniž by řádně odstoupil od smlouvy, smlouva se ruší a Poskytovatelka vrátí zákazníkovi do 10 dnů od zrušení smlouvy uhrazenou část ceny po započtení manipulačního poplatku 10% z uhrazené části ceny a to na účet, ze kterého platba proběhla, není-li smluvními stranami sjednáno jinak. 

 

3. Cena a platební podmínky

Zákazník získává přístup ke službám či produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak.

V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby či produktu a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti 5 dnů).

V případě poskytnutí individuálních osobních či online konzultací nebo online kurzů musí být smluvní cena uhrazena nejpozději 1 den před sjednaným termínem plnění, jinak na ni bude pohlíženo jako na neuhrazenou. V případě skupinových osobních setkání či kurzů s pevně daným termínem začátku musí být cena uhrazena nejpozději 3 dny před konáním akce.

Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

 

4. Odstpupení od smlouvy a storno podmínky osobních či online konzultací

Zákazník bere na vědomí, že v případě zakoupení produktů nebo služeb (online kurzů, e-booků a některých vzdělávacích akcí), u kterých Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytuje zákazníkovi část či celé plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění), není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u těchto produktů a služeb prodávaných prostřednictvím stránky www.petrabenko.cz vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud bude u některých online kurzů, e-booků a vzdělávacích akcí s poskytováním plnění možnost odstoupení od smlouvy upravena jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, nebo bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi. Toto ujednání se neuplatní, je-li předmětem objednávky zboží.

Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto VOP, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

Zákazník zároveň bere na vědomí, že v případě, je-li součástí ceny nebo produktu osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 1 pracovního dne před touto událostí požádat o změnu termínu. Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného balíčku či služby. V případech hodných zvláštního zřetele je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky.  Zákazník zároveň bere na vědomí, že pokud zjistí důvod, pro který potřebuje změnit termín konzultace, kontaktuje Poskytovatelku neprodleně. Zrušení konzultace je možné přes rezervační systém maximálně 2 dny předem, později výhradně telefonicky či formou sms na tel. 774 974 852. Dále zákazník bere na vědomí, že v případě zrušení domluveného termínu individuální konzultace ze stany zákazníka platí následující storno podmínky: storno 2 a více dnů předem 0% ceny, den předem 50% ceny, v den konzultace 100% ceny.

Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou stanoveny hromadné online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů vyloučena.

V případě zrušení domluveného termínu ze závažných důvodů na straně Poskytovatelky nabídne ta náhradní termín. V případě, že nedojde ke vzájemné domluvě na novém termínu mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, vrátí mu Poskytovatelka na bankovní účet, ze kterého byla provedena platba (není-li smluvními stranami sjednáno jinak), uhrazenou částku ve výši 100% v případě jednotlivě zakoupení konzultace. Část platby poskytovatelka vrátí, pokud v případě zakoupeného balíčku již došlo k částečnému plnění (částka pro vrácení bude stanovena následovně: v tomto případě je na již uskutečněné konzultace pohlíženo jako na jednotlivě poskytované konzultacce, nikoliv jako na konzultace poskytnuté v rámci balíčku služeb).  Tento odstavec se týká pouze zrušení termínu konzultace ze strany Poskytovatelky, kdy již nebude možno domluvit náhradní termín.

 

5. Další podmínky

Při koupi eBooku bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na email, který zákazník uvedl v objednávce, jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Obvyklá lhůta pro dodání eBooku činí maximálně 3 dny po zaplacení.

Při koupi on-line kurzu bude zákazníkovi po uhrazení ceny vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou mu vygenerovány a na email, který uvedl zákazník v objednávce, zaslány přístupové údaje k uživatelskému účtu. V případě, že zákazníkovi bude poskytnut přístupcdo členské sekce,  je zákazník povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

V případě, že bude kurz šířen jiným způsobem než prostřednictvím členské sekce, budou zákazníkovi zaslány přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude kurz dostupný. V případě, že je pro všechny přihlášené kurz otevírán ve stejný den, obdrží účastníci po zaplacení přístupové údaje v předem ohlášený den. Po přihlášení s využitím přístupových údajů bude digitální obsah (online kurz) dodán zpřístupněním členské sekce či v rámci jiné platformy, a to obvykle ve lhůtě tří dnů po zaplacení, není-li stanoven den spuštění kurzu. Je-li to s ohledem na návaznost obsahu efektivní, budou jednotlivé lekce zpřístupňovány postupně, dle harmonogramu uvedeného na „nástěnce“ členské sekce online kurzu. 

Vzdělávací akce bude dodána dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Poskytovatelka oprávněna změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. osobu vyučujícího lektora, čas jednotlivých lekcí, místo konání. To vše se uplatní, koná-li se vzdělávací akce online (např. streamované přednášky apod.) či fyzicky (semináře apod.). Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelkou. Poskytovatelka si vyhrazuje právo zrušit vzdělávací akci při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci.

Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu či vzdělávací akci či z facebookové skupiny podporující online kurz či vzdělávací akci či jiný produkt poskytovatelky, pokud zákazník narušuje průběh takovéto akce (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

Poskytovatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky Zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit.

6. Reklamační podmínky 

Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba (eBook, online kurz, vzdělávací akce) rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky emailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou.

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adresu: info@petrabenko.cz.

 

7. Závěrečná ustanovení

Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník finanční prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany zákazníka nebo třetích osob či z důvodů vyšší moci.

Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích webu.

Znění těchto VOP může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových VOP (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 7. 4. 2023, kdy byly zveřejněny na stránkách www.petrabenko.cz.  

 

Mgr. Petra Benko - terapeutka psycho-energetické transformace